تعبیر خواب حرف ذ

تعبیر خواب حرف ذ در ادامه مطلب...

ذ


ذرت ، ذرت پخته ، ذره بینذرت

۱ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .


ذرت بخته

دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما را به پیشرفت می رساند .


ذره بین

۱ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ، نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است که توجه افرادی را به خود جلب می کند که بعدها او را نادیده خواهند گرفت .