تعبیر خواب حرف خ در ادامه مطلب...

خ


خاک ، خاک اره ، خاک انداز ، خاکسپاری ، خاکستر ، خاک کوزه گری ، خال سیاه ، خال کوبی ، خاله ، خامه ، خانه ، خبر ، خبرچین ، خدمتکار ، خر ، خرابه ، خرچنگ ، خرس ، خرس قطبی ، خرطوم فیل ، خرگوش ، خرگوش صحرایی ، خرما ، خرمن ، خروس ، خروس جنگی ، خز ، خزه ، خسوف ، خشخاش ، خشکسالی ، خشم ، خطر ، خط کش ، خفاش ، خفگی ، خلال دندان ، خمیازه ، خنده ، خواهر زاده ، خواهر ناتنی ، خودکشی ، خورشید ، خوره ، خوک ، خون ، خیابان ، خیار ، خیاط ، خیس شدنخاک

۱ـ اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید .

۳ـ اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .


خاک اره

دیدن خاک اره در خواب ، علامت آن است که اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .


خاک انداز

۱ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانة آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

۲ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .


خاکسپاری

۱ـ دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است .

۲ـ دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .

۳ـ دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .

۴ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، نشانة آن است که بزودی بیوه خواهد شد .

۵ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .


خاکستر

۱ـ دیدن خاکستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند ، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید .


خاک کوزه گری

دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانة آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید .


خال سیاه

دیدن خالهای سیاه بر تن کسی در خواب ، علامت بیمار شدن و اختلافات خانوادگی است .


خال کوبی

۱ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ، نشانة آن است که امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی ترک کنید .

۲ـ دیدن خال کوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است که به رابطة عاشقانه دیگران حسادت می کنید.

۳ـ اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال کوبی می کنید ، نشانة آن است که برای کسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می شوید .


خاله

۱ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود .

۲ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان است ، نشانة آن است که اختلافات جزئی حل خواهد شد .


خامه

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانة آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .


خانه

۱ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .

۲ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

۳ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود .


خبر

۱ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .

۲ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .


خبرچین

۱ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است که دشمنانی خواهید داشت که می کوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می کنند ،علامت آن است که زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود .


خدمتکار

۱ـ دیدن خدمتکار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانة آن است که احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود .


خر

۱ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند ، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند .

۲ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانة آن است که ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد .

۳ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است که از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .

۴ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید .

۵ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند ، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسانها عادلانه فکر کنید .

۶ـ خر سواری در خواب ، نشانة بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند .

۷ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانة آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید

۸ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید .

۹ـ اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می کنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .

۱۰ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانة اختلافات و جدایی است .

۱۱ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .

۱۲ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانة آن است که ارث کلانی به شما می رسد .

۱۳ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد .

۱۴ـ دیدن خر سفید در خواب نشانة ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به جمعی وارد می شود که سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت .


خرابه

۱ـ دیدن خوابه در خواب ، علامت آن است که میان عشاق پیمانها شکسته خواهد شد ، محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد کرد .

۲ـ دیدن خرابهای باستانی در خواب ، نشانة آن است که به سفرهایی بسیار خواهید رفت ، اما برای به دست آوردن آرزویی که سالها دنبالش بودید ، موفقیت چندانی به دست نمی آورید .


خرچنگ

۱ـ دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .

۴ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .

۵ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد .


خرس

۱ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید خرسی را می کشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

۳ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .


خرس قطبی

۱ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آنِ خود کنند .

۲ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .


خرطوم فیل

دیدن خرطوم فیل در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت .


خرگوش

۱ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

۲ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

۳ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .


خرگوش صحرایی

۱ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانة آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید .

۲ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می کنید ، نشانة آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد .

۳ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است .

۴ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود .

۵ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می کنید ، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید .


خرما

۱ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

۲ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است .


خرمن

۱ـ دیدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .

۲ـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است که تشکیلات سیاسی می کوشند مواضع خود را پیش ببرند .

۳ـ دیدن خرمن اندک در خواب ، علامت سود کم است .


خروس

۱ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

۲ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

۳ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترک می گویید .

۴ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .


خروس جنگی

۱ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است که به ثروت اندک خود ، قانع و خرسند خواهید بود .

۲ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .


خز

۱ـ اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانة آن است که همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود

۳ـ دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانة آن است که با مردی عاقل ازدواج خواهد کرد .


خزه

۱ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است ، علامت آن است که به افتخار دست خواهید یافت و مورد احترام دیگران قرار خواهید گرفت .


خسوف

دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .


خشخاش

۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند .

۲ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است که قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد .


خشکسالی

دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناک دیگر .


خشم

۱ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید ، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .


خطر

۱ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .

۲ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .


خط کش

دیدن خط کش در خواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد .


خفاش

۱ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

۲ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .


خفگی

اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .


خلال دندان

۱ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید، نشانة آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد .


خمیازه

۱ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .


خنده

۱ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شرکت می کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است که در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .

۳ـ شنیدن صدای خندة کودکان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .

۴ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است که برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .

۵ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس کننده است .


خواهر زاده

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .


خواهر ناتنی

دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید .


خود کشی

۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .


خورشید

۱ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است که آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .

۲ـ دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت .

۳ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

۴ـ اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است که مشکلات و سختیها کم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

۵ـ دیدن خورشید در حال کسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .


خوره

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است که مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .


خوک

۱ـ دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود.

۲ـ دیدن خوک لاغر ، نشانة آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .

۳ـ دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .

۴ـ شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانة آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .

۵- اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانة آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

۶- اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

۷ـ دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

۸ـ اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .


خون

۱ـ دیدن لکه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است که می خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری کنند.

۲ـ دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

۳ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید .

۴ـ دیدن خون بر دست خود ، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .


خیابان

۱ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید ، نومید خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است که به سفری خواهید رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

۳ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت کاری هراسانید ، نشانة آن است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید .


خیار

۱ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است .

۲ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند ، نشانة آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .


خیاط

۱ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانة آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود .

۳ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد .


خیس شدن

۱ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری رسوایی آمیز تن می دهد .